مته گاندریل,سوراخکاری عمیق,ساخت ترموول

٠٩١٠٨٨٩٣٥٦٦

انواع خدمات شرکت فنی مهندسی گاندریل به شرح زیر می باشند:

  1. سوراخ کاری عمیق
  2. مته گاندریل
  3. ساخت ترموول